หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ อบต.ท่าหลวง ลพบุรี 


แผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 117 


กิจกรรมวันเด็ก 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 191 


โครงการ BIG CLEANING DAY [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 212 
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 80 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 114 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนธันว [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 98 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 181 
ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 151 
    
 
ลบ 0017.3/ว 2096 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562...  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
ลบ 0017.2/ว 2026 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2562  [ 3 พ.ค. 2562 ]   
ลบ 0017.3/ว 1935 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 29 เม.ย. 2562 ]   
เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 29 เม.ย. 2562 ]   
ลบ 0017.2/ว 1849 สรุปผลการประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด  [ 23 เม.ย. 2562 ]   
ลบ 0017.2/ว 1826 ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]   
ลบ 0017.3/ว 1741 ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราข 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]   
ลบ 0017.2/ว 1742 แนวทางการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค  [ 18 เม.ย. 2562 ]   
ลบ 0023.5/ว 4058 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 เม.ย. 2562 ]   
ลบ 0017.3/ว 1554 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2562  [ 2 เม.ย. 2562 ]   
ลบ 0017.2/ว 1551 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2562 ]   
ลบ 0017.3/ว 1533 เรื่อง พิธีคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  [ 1 เม.ย. 2562 ]   
ลบ 0023.1/425 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]   
ลบ 0023.5/ว 390 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่ [ 18 มี.ค. 2562 ]   
ลบ 0023.5/ว 389 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 [ 18 มี.ค. 2562 ]   
ลบ 0023.5/ว 391 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 [ 18 มี.ค. 2562 ]   
ลบ 0023.5/ว 383 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 14 มี.ค. 2562 ]   
ลบ 0017.3/ว 764 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
ลบ 0017.3/ว 804 เรื่อง แจ้งเลื่อนการร่วมงานพระราชทานเลี้ยงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 integrate disaster management exercise 2019 [ 18 ก.พ. 2562 ]   
ลบ 0017.3/ว 655 เรื่อง โครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2562...  [ 7 ก.พ. 2562 ]   
    
 
จุดชมวิว
วัดใหม่เทพมงคล (วัดบ่อคู่)
  
 
 
 
 

กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ตำบลท่าหลวง

ลุงเนตร - ป้าบัว ปลาสด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
    
 
อบต.มะนาวหวาน อบต.มะนาวหวานดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ [ 18 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกกะเทียม [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ลำนารายณ์ ดำเนินการจัดโครงการรวมพลังสตรี อบต.ลำนารายณ์ เนื่องในวันสตรีสากล [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำนารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอชัยบาดาล [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำนารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำนารายณ์ ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ลำนารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ลำนารายณ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ลำนารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำนารายณ์ ดำเนินการตามแผนดำเนินการ หิ้วปิ่นโต แต่งไทย ถือถุงผ้า [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ชอนม่วง ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
อบต.ชอนม่วง ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.พัฒนานิคม ขอความร่วมมือ ตอบเเบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วย [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 พ.ค. 2560)    อ่าน 802  ตอบ 2  
    
 
ทต.เขาพระยาเดินธง ธนาคารน้ำใต้ดิน (28 เม.ย. 2562)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.ลำนารายณ์ ถังขยะสีแดงวางอยู่บริเวณไหนครับ (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 88  ตอบ 1
อบต.ชอนน้อย เปิดเพลงรถดังๆร้องเพลงแหกปากตะโกนใส่ไมไม่มีความเกรงใจ (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 98  ตอบ 1
อบต.ท่าวุ้ง เว็บไซต์ อบต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 เม.ย. 2562)    อ่าน 1084  ตอบ 2
อบต.น้ำสุด  เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 1080  ตอบ 1
อบต.หนองรี รับแจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.ท่าวุ้ง เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขา (1 มี.ค. 2562)    อ่าน 199  ตอบ 1
อบต.ช่องสาริกา อ่างเก็บน้ำหนองโพธิ์ (27 ก.พ. 2562)    อ่าน 140  ตอบ 0
อบต.ชอนน้อย ถึง พี่ๆ ที่ชอบเมามันๆ เปิดเพลง ดังๆ (26 ก.พ. 2562)    อ่าน 138  ตอบ 0
ทต.โพตลาดแก้ว รับโอน (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 121  ตอบ 0
    
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player